Karin

strategy girl

Karin strategy girl

Patty

main girl

Patty main girl

Don

shop guy

Don shop guy

Stacey

shop girl

Stacey shop girl

Ausma

design girl

Ausma design girl

Lisa

design girl

Lisa design girl

Jen

numbers girl

Jen numbers girl

Kassie

design girl

Kassie design girl